نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه مشک فروش مشاهده فاطمه مشک فروش در شجره نامه مشاهده فاطمه مشک فروش در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عليرضا مشک فروش و مادرش فرزانه هادي می باشد.  پدر بزرگش  حسينعلي هادي  و مادر بزرگ  مادری اش  بدرالملوک ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر به نام: ميکاييل.Page last modified