نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ميکاييل مشک فروش مشاهده ميکاييل مشک فروش در شجره نامه مشاهده ميکاييل مشک فروش در شجره نامه

ميکاييل در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عليرضا مشک فروش و مادرش فرزانه هادي می باشد.  پدر بزرگش  حسينعلي هادي  و مادر بزرگ  مادری اش  بدرالملوک ابراهيمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فاطمه.Page last modified