نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا مشک فروش مشاهده عليرضا مشک فروش در شجره نامه مشاهده عليرضا مشک فروش در شجره نامه

عليرضا در اصفهان متولد شده است.1 

عليرضا و همسرش فرزانه هادي

عليرضا و فرزانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: ميکاييل و فاطمه.Page last modified