مونث فرزانه جزيني مشاهده فرزانه جزيني در شجره نامه مشاهده فرزانه جزيني در شجره نامه

فرزانه در اصفهان متولد شده است.1 

فرزانه و همسرش حميد براتيان

فرزانه و حميد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 



Page last modified