نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا مهدي زاده رنجبر مشاهده محمدرضا مهدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده محمدرضا مهدي زاده رنجبر در شجره نامه

محمدرضا  اول شهریور 1352 در رفسنجان متولد شده است.1 
محمدرضا و همسرش فهيمه محمدي زاده رنجبر

محمدرضا و فهيمه  به صورت شرعی و قانونی  هجدهم آبان 1379 در اصفهانبوسیله آقاي بهشتي ازدواج کردند.1  آنها دارند دو دختر به نام: بهاره و بهنواز.Page last modified