نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي دهقان مشاهده علي دهقان در شجره نامه مشاهده علي دهقان در شجره نامه

علي  بیستم مرداد 1339 در اصفهان متولد شده است.1 علي و همسرش فريبا محمدي زاده رنجبر

علي و فريبا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: ساناز.Page last modified