نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساغر كريمي مشاهده ساغر كريمي در شجره نامه مشاهده ساغر كريمي در شجره نامه

ساغر در اصفهان متولد شد.1  پدرش سعيد كريمي و مادرش منصوره فلاحيان می باشد.  جد مادری او  علي فلاحيان  و صديقه فلاحيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified