نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساغر کريمي مشاهده ساغر کريمي در شجره نامه مشاهده ساغر کريمي در شجره نامه

ساغر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سعيد کريمي و مادرش منصوره فلاحيان می باشد.  جد مادری او  علي فلاحيان  و صديقه فلاحيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified