نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد كريمي مشاهده سعيد كريمي در شجره نامه مشاهده سعيد كريمي در شجره نامه

سعيد در اصفهان متولد شد.1 

سعيد و همسرش منصوره فلاحيان

سعيد و منصوره  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: ساغر.Page last modified