نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد کريمي مشاهده سعيد کريمي در شجره نامه مشاهده سعيد کريمي در شجره نامه

سعيد در اصفهان متولد شده است.1 

سعيد و همسرش منصوره فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
سعيد و منصوره  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: ساغر.Page last modified