نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد مکتوبيان مشاهده سعيد مکتوبيان در شجره نامه مشاهده سعيد مکتوبيان در شجره نامه

سعيد  پنجم آبان 1377 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر مکتوبيان و مادرش رضوان سادات عطايي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت بقايي می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: محمد, مسيح و مريم.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

Page last modified