نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عباس جوشقاني مشاهده عباس جوشقاني در شجره نامه مشاهده عباس جوشقاني در شجره نامه

عباس  سيزدهم شهریور 1363 در اصفهان متولد شده است.1 
عباس و همسرش صفورا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
عباس و صفورا  به صورت شرعی و قانونی  بیست و هشتم دی 1385 در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: لنا.Page last modified