نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مائده براتيان مشاهده مائده براتيان در شجره نامه مشاهده مائده براتيان در شجره نامه

مائده در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اصغر براتيان و مادرش اشرف صفاري می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو خواهر به نام: ريحانه و دينا.Page last modified