نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف صفاري مشاهده اشرف صفاري در شجره نامه مشاهده اشرف صفاري در شجره نامه

اشرف در اصفهان متولد شد.1 

اشرف و همسرش اصغر براتيان

اشرف و اصغر  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مائده, ريحانه و دينا.Page last modified