نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف صفاري مشاهده اشرف صفاري در شجره نامه مشاهده اشرف صفاري در شجره نامه

اشرف در اصفهان متولد شده است.1 

اشرف و همسرش اصغر براتيان

اشرف و اصغر  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه دختر به نام: مائده, ريحانه و دينا.Page last modified