نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ثمانه بهشتي مشاهده ثمانه بهشتي در شجره نامه مشاهده ثمانه بهشتي در شجره نامه

ثمانه در اصفهان متولد شد.1 

ثمانه و همسرش احسان الهي

ثمانه و احسان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرعلي.Page last modified