نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سمانه سادات بهشتي مشاهده سمانه سادات بهشتي در شجره نامه مشاهده سمانه سادات بهشتي در شجره نامه

سمانه سادات  نهم اسفند 1366 در اصفهان متولد شده است.1 

سمانه سادات و همسرش احسان الهي

عکس های همسر / خانوادگی
سمانه سادات و احسان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: اميرعلي.Page last modified