نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سهيلا شيخيان مشاهده سهيلا شيخيان در شجره نامه مشاهده سهيلا شيخيان در شجره نامه

سهيلا  بیستم اردیبهشت 1342 در اصفهان متولد شده است.1 
سهيلا و همسرش احمد براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
سهيلا و احمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: داوود و کورش.Page last modified