نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مارگارت براتيان مشاهده مارگارت براتيان در شجره نامه مشاهده مارگارت براتيان در شجره نامه

مارگارت  نوزدهم اسفند 1340 در برزيل متولد شده است.1 مارگارت و همسرش محمدحسين براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
مارگارت و محمدحسين  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم فروردین 1371 در اصفهانبوسیله آقاي طبرسي ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: وکتوريا.Page last modified