نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيايش آزادپور مشاهده نيايش آزادپور در شجره نامه مشاهده نيايش آزادپور در شجره نامه

نيايش  بیست و دوم شهریور 1389 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حميد آزادپور و مادرش محبوبه سادات عطايي می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت بقايي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified