نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مينا فلاحيان مشاهده مينا فلاحيان در شجره نامه مشاهده مينا فلاحيان در شجره نامه

مينا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي فلاحيان و مادرش مهناز پاكزاد می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمد.Page last modified