نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز پاكزاد مشاهده مهناز پاكزاد در شجره نامه مشاهده مهناز پاكزاد در شجره نامه

مهناز در اصفهان متولد شده است.1 

مهناز و همسرش مجتبي فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
مهناز و مجتبي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و مينا.Page last modified