نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث افسانه فلاحيان مشاهده افسانه فلاحيان در شجره نامه مشاهده افسانه فلاحيان در شجره نامه

افسانه  هجدهم خرداد 1372 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه سادات رفيعائي می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مرتضي و زهره.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

Page last modified