نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث افسانه فلاحيان مشاهده افسانه فلاحيان در شجره نامه مشاهده افسانه فلاحيان در شجره نامه

افسانه در اصفهان متولد شد.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه رفيعايي می باشد.  پدر بزرگش  حاج ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مرتضي و زهره.Page last modified