نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پروانه سادات رفيعائي مشاهده پروانه سادات رفيعائي در شجره نامه مشاهده پروانه سادات رفيعائي در شجره نامه

پروانه سادات  پانزدهم آبان 1349 در اصفهان متولد شده است.1 
پروانه سادات و همسرش مهدي فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
پروانه سادات و مهدي  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم شهریور 1364 در اصفهانبوسیله آقاي روضاتي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: مرتضي, زهره و افسانه.Page last modified