نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پروانه رفيعايي مشاهده پروانه رفيعايي در شجره نامه مشاهده پروانه رفيعايي در شجره نامه

پروانه در اصفهان متولد شد.1 

پروانه و همسرش مهدي فلاحيان

پروانه و مهدي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: مرتضي, زهره و افسانه.Page last modified