نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث منصوره فلاحيان مشاهده منصوره فلاحيان در شجره نامه مشاهده منصوره فلاحيان در شجره نامه

منصوره در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي فلاحيان و مادرش صديقه فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد دو برادر به نام: منصور و محسن.


منصوره و همسرش سعيد کريمي

منصوره و سعيد  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: ساغر.Page last modified