نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث منصوره فلاحيان مشاهده منصوره فلاحيان در شجره نامه مشاهده منصوره فلاحيان در شجره نامه

منصوره  بیست و سوم تیر 1360 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي فلاحيان و مادرش صديقه فلاحيان می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان  و مادر بزرگ  مادری اش  زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد دو برادر به نام: محسن و منصور.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .
منصوره و همسرش سعيد کريمي

منصوره و سعيد  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: ساغر.Page last modified