نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حميد آزادپور مشاهده حميد آزادپور در شجره نامه مشاهده حميد آزادپور در شجره نامه

حميد  نوزدهم فروردین 1353 در اصفهان متولد شده است.1 
حميد و همسرش محبوبه سادات عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
حميد و محبوبه سادات  به صورت شرعی و قانونی  سی ام شهریور 1383 در اصفهانبوسیله آقاي محمد رهنما ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نيايش.Page last modified