نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا باراني مشاهده فريبا باراني در شجره نامه مشاهده فريبا باراني در شجره نامه

فريبا  پانزدهم بهمن 1356 در اصفهان متولد شده است.1 


فريبا و همسرش سيدفريدون عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
فريبا و سيدفريدون  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم آبان 1373 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدعرفان و نرگس سادات.Page last modified