نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا باراني مشاهده فريبا باراني در شجره نامه مشاهده فريبا باراني در شجره نامه

فريبا در اصفهان متولد شده است.1 

فريبا و همسرش سيدفريدون عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
فريبا و سيدفريدون  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدعرفان و نرگس سادات.Page last modified