نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

خانواده کيوان ذوالفقار و مايسه ذوالفقار مشاهده کيوان ذوالفقار و مايسه ذوالفقار در شجره نامه مشاهده کيوان ذوالفقار و مايسه ذوالفقار در شجره نامه

کيوان و مايسه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: رايان.Page last modified