نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

خانواده سعيد کريمي و منصوره فلاحيان مشاهده سعيد کريمي و منصوره فلاحيان در شجره نامه مشاهده سعيد کريمي و منصوره فلاحيان در شجره نامه

سعيد و منصوره  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: ساغر.Page last modified