نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

خانواده اصغر اسماعيليان و فاطمه براتيان مشاهده اصغر اسماعيليان و فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده اصغر اسماعيليان و فاطمه براتيان در شجره نامه

اصغر و فاطمه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و دو دختر  به نام: مجيد, حميد, ايران و مهري.Page last modified