نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

خانواده مسعود بهرامي و زهرا براتيان مشاهده مسعود بهرامي و زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده مسعود بهرامي و زهرا براتيان در شجره نامه

مسعود و زهرا  به صورت شرعی و قانونی  بیستم اسفند 1361 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: ميثم, محمد و مريم.Page last modified